Allmänna affärsvillkor

Version 03/2018

1. Giltighetsområde

Samtliga leveranser, tjänster och erbjudanden från Kampmann genomförs enbart utifrån Kampmanns allmänna affärsvillkor. Dessa är också en del av alla avtal som Kampmann ingår med beställaren.

 

Beställarens eller en tredje parts affärsvillkor gäller inte, även om Kampmann inte i enskilda fall gör några invändningar.

 

2. Erbjudande och slutande av avtal

Våra erbjudanden är inte bindande. Muntliga avtal är endast bindande om de bekräftas i skriftlig form.

 

Beställaren är bunden till beställningar i två veckor. Avtalet kommer inte till stånd förrän Kampmann har godkänt beställningen med en orderbekräftelse eller leverans inom den fastställda tidsperioden.

 

3. Priser och betalning
3.1 Våra angivna priser är nettopriser. Till dessa tillkommer den mervärdesskatt som gäller vid tidpunkten för leveransen samt, , såvida varan ska skickas till den ort som uppges av beställaren, avgifter för frakt, förpackning och expedition.

 

Vid kontinuerliga leveransavtal, avtal om leverans på beställning eller successiva leveransavtal tillämpas de försäljningspriser som gäller den dagen leveransen sker plus ovan nämnda ytterligare kostnader som mervärdesskatt, frakt-, förpacknings- och expeditionskostnader.

 

Om leveranser sker efter det ursprungliga planerade datumet av skäl som kan hänföras till beställaren och om löne- eller materialkostnaderna eller våra underleverantörers priser höjs har vi rätt att höja priserna procentuellt på motsvarande sätt.

 

Bekräftade priser gäller endast för den aktuella ordern och är inte bindande för efterbeställningar.

 

3.2 Fakturabeloppet ska betalas så fort leveransen har inkommit, och sedan utan avdrag inom 10 dygn från fakturadatumet. Avgörande för om en betalning har kommit in i tid är när betalningen mottas. Eventuella överenskomna rabatter bortfaller om beställaren fortfarande inte har betalat för tidigare leveranser. I händelse av försenad betalning beräknar vi en ränta på upp till 9 procentenheter utöver den vanliga basräntan. Ersättning för en större skada förbehålls. Vid försenad betalning med betalningskrav gör vi anspråk på ett schablonbelopp på 40,00 euro som ska räknas in i ett skadestånd såvida skadan beror på rättegångskostnader. Vid sena betalningar för fakturor på tidigare leveranser ska betalning erläggas så fort leveransen har mottagits. Detsamma gäller om beställaren har ansökt om konkurs.

 

3.3 Beställaren kan bara räkna med motfordran såvida motfordran har fastställts av domstol eller är obestridliga. En kvarstad enligt bestämmelser i lagstiftningen undantas från det här förbudet.

 

4. Leverans/riskens övergång
4.1 Leveranser sker i princip alltid från Kampmann-fabriken.

 

4.2 Kampmanns utlovade leveranstider/leveransdatum är alltid endast ungefärliga utom i de fall man skriftligen har kommit överens om fasta datum.

 

4.3 Såvida man har kommit överens om en försändelse från Kampmann beror leveranstiden/leveransdatumet på den tidpunkt när försändelsen överlämnas till transportören. Risken övergår till beställaren i och med överlämnandet av det inhandlade föremålet till transportören. Incoterms gäller inte.

 

4.4 Kampmann får endast leverera delleveranser såvida detta är möjligt och skäligt för beställaren. Så är fallet om delleveransen till beställaren kan användas inom ramen för det avtalsmässiga ändamålet, det är säkerställt att resten av varan levereras och att detta inte innebär betydligt mer arbete eller ytterligare kostnader för beställaren, såvida inte

Kampmann försäkrar att man övertar kostnaderna.

 

4.5 Kampmann ansvarar endast för oförmåga att leverera eller förseningar av leveranser av skäl som hänför sig till Kampmann. Detta gäller inte vid force majeure eller andra oförutsebara händelser.

 

4.6 Kampmann har rätt att neka leverans såvida man efter att avtalet har ingåtts upptäcker att anspråket på ersättning äventyras till följd av bristande resurser från beställarens sida, såvida inte beställaren lämnar en säkerhet inom en skälig tidsperiod som ska fastställas av Kampmann, varefter Kampmann har möjlighet att häva avtalet.

 

4.7 Vid försenad leverans har beställaren rätt att häva avtalet inom ramen för avtalsbestämmelser i lagstiftningen såvida ansvaret för förseningen åligger Kampmann och Kampmann har fått en frist på minst 14 dagar (§ 314 stycke 2 BGB). Detta ändrar inte bevisbördan till beställarens nackdel. Kampmanns ansvar vid icke leverans eller försenad leverans gäller enligt artikel 6.6.

 

4.8 Inhandlade och av Kampmann levererade intakta varor kan inte returneras, såvida inte Kampmann har kommit överens med beställaren om något annat i detta hänseende.

 

5. Äganderättsförbehåll
5.1 Den levererade varan förblir vår egendom ända tills alla våra krav (inklusive samtliga saldokrav från löpande konton) som vi genom affärsförbindelsen är berättigade till gentemot beställaren nu eller i framtiden, har uppfyllts (reserverad vara).

 

5.2 Beställaren har genom att rättsligen överlåta kraven till följd av ovanstående, rätt att sälja den reserverade varan i en reguljär handelstransaktion, så länge beställaren fullgjort sin betalningsskyldighet. Pantsättningar eller säkerhetsöverlåtelser tillåts inte. De fordringar som uppkommer vid återförsäljning eller på någon annan rättslig grund (t.ex. försäkringsfall, otillåten handling) avseende den reserverade varan överlåter beställaren redan i det här läget till fullo som säkerhet till oss. Om den reserverade varan säljs tillsammans med andra varor som inte tillhör oss eller efter fortsatt bearbetning resp. kombination, gäller överlåtelsen av kravet från försäljningen endast motsvarande värdet på den reserverade varan. Vi

godtar denna överlåtelse.

 

5.3 På begäran är beställaren förpliktigad att informera oss om namnen på sina gäldenärer och höjden på fakturakraven. Beställaren är förpliktigad att försäkra de varor som står under äganderättsförbehåll mot förlust och skador. Om vi under åberopande av äganderättsförbehåll yrkar på våra rättigheter vid fall där beställaren inte har fullgjort sina åtaganden enligt avtalet har vi rätt att beträda beställarens lokaler för att återföra den reserverade varan till oss.

 

5.4 Vi förpliktigar oss att frisläppa alla säkerheter som tillstår oss enligt bestämmelserna ovan i händelse av att det realiserbara värdet av dessa säkerheter överskrider den säkerställda skulden med minst 10 %.

 

6. Garanti och ansvar
6.1 Det åligger beställaren att så fort varan har ankommit – gäller även förpackade varor – undersöka att varan inte uppvisar några brister och att meddela eventuella brister till Kampmann inom sju kalenderdagar räknat från att varan ankom, skriftligt och på ett kontrollerbart sätt. Brister som inte upptäcks vid en noggrann undersökning ska på samma sätt och inom samma tidsrymd från upptäckten meddelas till Kampmann.

Upptäckta transportskador ska omedelbart och skriftligen meddelas av beställaren, vid distansförsäljning till transportören, annars till Kampmann såvida försändelsen skedde på Kampmanns risk.

 

6.2 Om det konstateras att det föreligger en brist har Kampmann rätt att välja mellan att åtgärda bristen eller leverera ett intakt föremål. En kompletterande åtgärd som har riktats mot en befintlig brist och har vidtagits av Kampmann anses inte vara felaktig förrän efter det andra kompletteringsförsöket. Beställarens rättigheter i händelse av ett misslyckande, ett nekande eller att en kompletterande åtgärd inte är rimlig förblir opåverkade.

 

6.3 Beställarens anspråk på materiella brister preskriberas efter tolv månader. Detta gäller inte såvida lagstiftningen enligt § 438 stycke 1 nr 2, 445 b stycke 3, § 79 stycke 1, § 634 a stycke 1 BGB föreskriver längre frister samt i de fall som innebär fara för liv och lem och personers hälsa, i samband med uppsåtlig eller grov oaktsamhet i form av en överträdelse eller vid bedrägligt undanhållande av en brist. De lagstiftade bestämmelserna om uppskjutande av den tidpunkt när fristen går ut eller om man börjar om en frist påverkas inte.

 

6.4 Det inhandlade föremålet anses inte vara bristfälligt vid en obetydlig avvikelse från den överenskomna beskaffenheten, särskilt när det gäller färg eller utförande, på grund av naturlig användning eller skador som har uppstått efter riskens övergång till följd av felaktig eller vårdslös hantering, underhåll eller på grund av särskild yttre påverkan.

 

6.5 Enligt de tvingande lagreglerna i produktansvarslagen ansvarar vi för skador som innebär fara för liv och lem och personers hälsa som hänför sig till oss, våra juridiska ombud eller våra representanter och för samtliga skador som uppstår till följd av uppsåtligt eller vårdslöst agerande av oss, våra juridiska ombud eller representanter.

 

6.6 Vid ringa vårdslöshet är vi endast, utom i fall enligt stycke 6.5, ansvariga för överträdelse av väsentliga avtalsskyldigheter. Vårt ansvar begränsas i detta fall vid sak- och förmögenhetsskador till avtalstypiska och förutsebara skador. Vid försenade leveranser och/eller felleveranser är vi, utom i de fall som finns omnämnda i stycket 6.5, inte ansvariga för följdskador.

 

6.7 Såvida vi lägger fram förslag om användningssättet för våra produkter rör det sig inte om projektering från vår sida och ansvar som går utöver produktbeskrivningen gäller inte.

 

7. Arbeten/levererade arbeten

Ett tjänsteavtal föreligger endast om Kampmann har fått i uppdrag att leverera och montera komponenter som Kampmann har tillverkat, som t.ex. takstrålplattor, golvkanaler eller kyltak. I dylika fall begränsas Kampmanns garantiförbindelse till två år, räknat från mottagandet. Varumottagning kan inte nekas till följd av obetydliga brister.

I alla övriga fall där Kampmann endast ansvarar för leveransen av rörliga komponenter eller systemkomponenter som ska tillverkas tillämpas köplagen inklusive Kampmanns enligt ovan angivna affärsvillkor.

 

8. Uppfyllandeort, laga domstol och slutbestämmelser
8.1 Uppfyllandeort för leveranser är destinationen, för betalningar Kampmanns huvudkontor.

 

8.2 Om beställaren är köpman/butiksinnehavare, en offentligrättslig juridisk person eller en offentlig resurs väljer vi att laga domstol för rättegångsförfaranden för tvister som härrör från det här avtalet – något som även gäller oenigheter – ska vara vårt eller beställarens företagssäte. Detsamma gäller i de fall beställaren inte har något allmänt forum i Tyskland eller om det inte är känt var beställaren är bosatt eller har sin hemvist vid tidpunkten då talan väcktes.

 

8.3 För alla avtal mellan beställaren och oss gäller uteslutande tysk lag under uteslutande av FN:s köplag.

 

Download: Allmänna affärsvillkor, version Februari 2017