Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Vid planering av dagis och skolor måste man särskilt beakta aspekterna säkerhet och förebyggande av olyckor. Vi känner till de relevanta direktiven, specifikationerna och säkerhetsfaktorerna, och ger dig kompetent assistans i alla frågor.

 

Eftersom dagis och skolor för det mesta finansieras av staten, har kommuner, lärare och föräldrar – förutom dina uppdragsgivare – ett särskilt intresse av att säkerhetsföreskrifter följs. Därför skrivs även hos oss temat säkerhet med stora bokstäver.

 

Vi satsar allt för att säkerställa att olyckor förebyggs:

 

Om installationen av våra enheter utförs korrekt enligt monteringsanvisningarna lämnas inga utrymmen för bristande säkerhet. Dessutom ger vi dig råd om placering av utrustningarna och ger redan vid tillverkningen akt på korrekt materialval för inbyggnadselement och systemens utformning – så att säkerhetsbrister till stor del utesluts långt före installationen eller idrifttagningen av våra VKV-lösningar.

 

En ytterligare säkerhetsaspekt som man vid planering av dagis och skolor ovillkorligen måste beakta är att lagar, förordningar, normer och direktiv måste följas, i vissa fall även lokala bestämmelser. Mer om detta hittar du under ”Aktuella direktiv”.

 

Vi assisterar dig gärna genom att hjälpa dig med detta omfattande temaområde. Vill du veta mer? Tala med oss!