Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Varje byggnad, oberoende av om det är nybyggnation eller renovering, måste planeras individuellt beroende av storleken, läget och användningstypen, och med hänsyn till yttre påverkan.

Dessa faktorer gör planeringen till en mycket komplex utmaning för ingenjörsbyråer som jobbar med teknisk byggnadsutrustning. Till detta tillkommer ständigt förändrade lagar, förordningar, normer och riktlinjer som måste beaktas, samt de ökande kraven på teknisk byggnadsutrustning från byggherrar, investerare och arkitekter.

 

Således ska kompletta byggnadskoncept utarbetas med maximalt effektiva VKV-system och minimala investeringskostnader – och i regel så snabbt som möjligt. Planerarens dagliga sysselsättning präglas alltså av att lösa komplexa problem under tidspress.

 

Kampmann kan stödja dig vid din planering och bära en del av bördan:

 

1. Individuell teknisk konsultation på plats, oberoende av om det är på ditt kontor, hos byggherren eller direkt på byggplatsen.

2. Överslagsberäkning av värmebehovet/kyllasten, som diskussionsunderlag för den första planeringsfasen.

3. Val av lämpliga produkter och systemkomponenter, inklusive utredning av erforderliga mängder och tillbehörsdelar.

4. Support vid utarbetande av ett koncept för reglertekniken/byggnadsautomationen.

5. Utarbetande av materialförteckningar för Kampmann-produkter och Kampmann-system.

6. Support vid argumentering gentemot byggherrar, investerare och slutanvändare.

7. Support vid upprättande av en ekonomi- och återbetalningskalkyl.

8. Tillhandahållande av omfångsrik produktinformation, även på kampmann.de.

9. Utarbetande av en utförlig teknisk dokumentation.

10. Upprättande av kabelförläggningsplaner och CAD-ritningar för Kampmann-regleringar.

11. Vid behov genom uppmätning på plats, en säkerställning av att måtten för alla planerade utrustningskomponenter passar vid den senare monteringssituationen.

12. Vid behov kan en monteringssituation simuleras i vårt forsknings- och utvecklingscentrum och en kontroll av funktionerna genomföras.